Joensuun Postimerkkeilijät nimisen yhdistyksen
Perustamiskirja sääntöineen.

Me allekirjoittaneet olemme perustaneet Joensuun postimerkkeilijät -nimisen yhdistyksen ja liittyneet sen jäseniksi ja
hyväksyneet sille oheen liitetyt säännöt.

Joensuun Postimerkkeilijät r.y:n säännöt.


Yhdistyksen nimenä on Joensuun Postimerkkeilijät r.y. ja sen kotikunta on Joensuun kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää postimerkkien keräilyä kokousten, näyttelyiden, esitelmien ja julkaisutoiminnan avulla, hankkia varoja näihin tarkoituksiin järjestämällä huutokauppoja ja arpajaisia, sekä työskennellä alalla esiintyviä epäkohtia vastaan. Yhdistys hankkii tarvittaessa toimintaa varten asianomaisen luvan. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Filatelistiliitto r.y:hyn.

Varsinaiseksi jäseneksi yhdistykseen pääsee jokainen yhdistyksen tarkoitusperiä harrastava henkilö. Yhdistys voi myöskin valita kannattaviksi tai kunniajäseniksi yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä. Varsinaisen ja kannattavan jäsenen liittymis- ja jäsenmaksun määrää vuosikokous. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Johtokunta voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, toiminnallaan ja käytöksellään haittaa yhdistyksen toimintaa tai muistutuksesta huolimatta jättää jäsenmaksunsa suorittamattta.

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallituksena kahdeksanjäseninen johtokunta, josta kuusi varsinaista ja kaksi varajäsentä, jotka vuosikokouksessa valitaan vuodeksi kerrallaan, ja valitsee yhdistyksen hallitus keskuudestaan tarpeelliset toimihenkilöt.

Johtokunnan kokous on päätösvaltainen neljän jäsenen saapuvilla ollessa. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä johtokunnan laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat
asiakirjat on tammikuun loppuun mennessä jätettävä yhdistyksen tilintarkastajille, joiden tulee viimeistään 3 päivää ennen yhdistyksen
vuosikokousta antaa niistä johtokunnalle kirjallinen lausuntonsa.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään ennen helmikuun 15 päivää ja käsitellään siinä seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirjan tarkastaja.

2. Todetaan kokouksen laillisuus.

3. Esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajain lausunto sekä tilinpäätös.

4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle tai niistä toimenpiteistä, joihin kuluneen vuoden hallinto tai
tilit mahdollisesti antavat aihetta.

5. Päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta.

6. Valitaan johtokunnan jäsenet.

7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.

8. Käsitellään muut ilmoituskutsussa olleet asiat.

Yhdistys kutsutaan koolle ilmoittamalla jokaiselle yhdistyksen jäsenelle postitetulla tiedotteella, vähintään 14 päivää ennen
kokousta. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset.

Yhdistyksen sääntöjen muuttamista tai purkamista koskeva päätös on pätevä vain edellytyksin, että päätöstä kannattamassa on ollut
vähintään kolmeneljäsosa (3/4) äänestykseen osallistuneista jäsenistä. Yhdistyksen kokouksissa on vain varsinaisella jäsenellä äänivalta.

10§

Jos yhdistys purkautuu tai jos se lakkautetaan yhdistyksen varat luovutetaan viimeisen kokouksen päätöksen mukaan Suomen Filatelistiliitto
r.y:lle tai muuhun yhdistyksen tarkoitusperiä lähellä olevaan tarkoitukseen.

11§

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslaissa olevia säännöksiä.Joensuussa, lokakuun 5 päivänä 1993.

-- allekirjoitukset --